Våld i en nära relation

snowVem som helst kan drabbas av våld i nära relationer och det är den som utför handlingarna som har ansvaret för våldet. Att vara utsatt för våld påverkar hela livssituationen. Våldet är en brottslig gärning. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer samt inom syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Både män och kvinnor kan vara förövare eller utsatta men det vanligaste är att män utsätter flickor och kvinnor i nära relationer för våld och att våldet sker i hemmet.
Våld i en nära relation kan definieras på olika sätt och kan ta sig många olika uttryck och de olika våldshandlingarna går ofta in i varandra. Ofta upprepas våldet och ökar ju längre en relation pågår. Den utsatta har starka emotionella band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till uppbrott.
Vad kännetecknar våld i nära relation:
VEM? Någon som jag känner
VAR? Sker oftast i hemmet
NÄR? Ofta upprepat våld under en längre tid
HUR? Flera olika typer av våld

Allt detta hålls ofta hemligt.

Här är några exempel på våldets uttryck:
• Fysiskt våld kan innebära att förövaren knuffar, sparkar, drar i håret eller slår med tillhyggen.
• Psykiskt våld kan handla om hot, förnedring och kontroll. Den våldsutsatta kan också utsättas för social isolering.
• Sexuellt våld kan till exempel innebära att våldsutövaren tvingar den utsatta att se på pornografi, att delta i eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Sexuellt våld kan även innebära våldtäckt, könsstympning och sexuella trakasserier. Den utsatta kan exempelvis gå med på sex för att undvika annan form av våld.
• Försummelse kan exempelvis bestå i att den utsatta inte får den hjälp hen behöver i vardagen med tex mat eller hygien. Våldsutövaren kan också ge för lite eller för mycket medicin. Det kan även handla om att barn inte får mat.
• Ekonomisk kontroll kan innebära att den utsatta inte får ha insyn i ekonomin och/eller att den utsatta tvingas skriva under lån.(heter det så?)
• Materiellt våld kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker etc. Latent våld är aggressivitet som inte är uttalad, kan exempelvis visa sig genom kroppsspråket och skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre.
• En kan också tala om funktionshinderrelaterat våld. Med det menas handlingar som direkt riktar sig mot själva funktionsnedsättningen hos den våldsutsatta och försvårar en redan utsatt situation. Våldsutövaren kan exempelvis flytta undan rollatorn eller ta ut batterierna ur hörapparaten.
Våld mot husdjur kan också ingå som en del av våldet mot någon i en nära relation.

Om du utsätts för våld i någon form av en närstående kan du reagera på många olika sätt och hela livssituationen påverkas. Våld skapar lidande, vanmakt och sorg men det finns hjälp att få!