18”Den 1 oktober 2014 trädde nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2014:4) om våld i nära relationer i kraft. Författningen gäller för socialtjänstens
och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Syftet med
den nya författningen är att höja kvaliteten i stödet till våldsutsatta barn och
vuxna samt barn som bevittnat våld och att stödja våldsutövare att upphöra
med våldet. De nya föreskrifterna och allmänna råden ersätter Socialstyrelsens
allmänna råd (2009:22) om socialnämndens arbete med våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld.
Denna handbok är ett komplement till föreskrifterna och de allmänna
råden om våld i nära relationer. ”

Ladda ner PDF