Länsstyrelsens uppdrag

lstLänsstyrelsens roll är att samordna de resurser som finns i länet med att ge rätt stöd till våldsutsatta samt att förebygga våld. I Kalmar län finns det ett regionalt nätverk som består av representanter från kommunerna i länet, landstinget, polisen, åklagare, Migrationsverket samt frivilliga organisationer vilka träffas cirka fyra gånger per år.

FREDA som är standardiserade bedömningsmetoder kan användas inom socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer och består av tre bedömningsmetoder:

FREDA-kortfrågor, ett stöd att våga fråga om våld i enskilda ärenden

FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning är en hjälp att få en uppfattning om karaktären på det våld som förekommit eller förekommer.

FREDA-farlighetsbedömning hjälper socialtjänsten att bedöma risken för fortsatt utsatthet och ska finnas som underlag för att bedöma behov av ökat skydd.

Mer information om ”FREDA – standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer”.

Nytt webbstöd för arbetet mot våld i nära relationer

Nu lanseras ett webbanpassat kompetens- och metodstöd för kommuners arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.   Webbstödet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Webbstödet är specialanpassat för anställda inom socialtjänsten och andra aktörer som möter såväl våldsutövare som våldsutsatta vuxna och barn som bevittnar eller utsätts för våld. Webbstödet består av praktiskt inriktade texter och publikationer. Det kommer också att innehålla reportage om lärande exempel från olika kommuner.

Webbstödet är kopplat till NCK:s kunskapsbank. Gå till webbstödet.