För dig som är anhörig

Be om hjälp om du är orolig för någon eller om du själv är utsatt!
Våld i nära relationer är vanligare än vad många tror. En kan känna sig maktlös om en upplever att någon eller några som står en nära har det svårt och det kan vara svårt att veta vad en kan göra. Särskilt svårt blir det om barn utsätts eller tvingas uppleva att det förekommer våld i deras familj.

Be om hjälp om du är orolig för någon, eller om du själv är utsatt. Det viktigaste är att få stopp på våldet. Om du reagerar kan det leda till att din vän/släkting orkar förändra sin situation och söka hjälp. Tänk på att barn som lever i familjer där det förekommer
kränkningar, övergrepp, hot och fysiskt våld far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi förstår att ett barn behöver hjälp.
I Sverige är det förbjudet enligt lag att slå och hota andra personer – både inom och utom familjen. Den som är utsatt har rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten, men även den som slår och hotar, kan få hjälp med att sluta använda våld.
Om du är anhörig så våga se och våga fråga och döm aldrig. Lyssna på vad personen säger. Tänk på att konsekvenserna av våld påverkar den utsattas mående och hela livssituationen (direkt länk konsekvenser av våld). Berätta att den som är utsatt kan få råd och stöd. Du kan även själv ringa för att få råd och stöd. Du kan själv göra en polisanmälan och du behöver inte säga vem du är. Om personen har barn ska du ringa socialtjänsten. Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer och behöver särskilt stöd och skydd.
Kvinnor som är utsatta för hot och våld kan ta kontakt direkt med en kvinnojour och få råd och stöd. Kvinnojouren kan hjälpa utsatta kvinnor att kontakta polisen, sjukvården eller socialtjänsten. Kvinnojouren har tystnadsplikt och den som ringer får vara anonym. Kvinnojouren har också skyddat boende.
Du kan ringa anonymt och samtala om din oro till 1177, socialtjänsten i din kommun eller länets kvinnojourer och brottsofferjourer. Du kan även ringa Kvinnofridslinjen.
Vid akut fara: ring Polisen – 112